วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์เว็บบล็อกนี้ เป็นพื้นที่ในการบันทึกและติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกต่างๆ ที่กำลังออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับโรงเรียนร่วมโครงการฝึกประสบการณวิชาชีพครู

สำหรับตอนนี้ อาจารย์นิเทศและนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทุกคนกำลังสร้างสรรค์เว็บบล็อกของตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึก รายงานผลการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละวัน พร้อมทั้งนำเสนอรูปภาพไปเป็นหลักฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์นิเทศทั้งนิเทศวิชาเอกและนิเทศทั่วไป

การใช้เว็บบล็อกเพื่อการนิเทศนักศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1. เพื่อการบันทึกรายการทั้งข้อความและรูปภาพปฏิบัติงานระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทั้งในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน


3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการนิเทศ ติดตามผล ระหว่างอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา


4. เพื่อให้ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการนิเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ


5. เพื่อสร้างความผูกพันเชิงกัลยาณมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับโรงเรียนร่วมโครงการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น